Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VitTaal

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de therapeut en
haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en
rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn,
dient hij/zij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor
ziekte wordt in principe geen uitzondering gemaakt. Consulten kunnen dan online of telefonisch plaatsvinden.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail,
of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven
De consulten en therapieën vanuit VitTaal worden niet vergoed door de zorgverzekering en zijn dus voor eigen rekening.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de website www.vittaal.nl of navragen bij de therapeut.
Voor huisbezoeken bestaat mogelijk een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

4. Beëindigen behandeling
De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de therapeut 48 uur voor een
gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De therapeut kan de overeenkomst
beëindigen indien de advisering naar verwachting van de therapeut niet tot de gewenste resultaten leidt. De therapeut stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, ontvangt de opdrachtgever een factuur en is hij/zij betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 10 dagen.

6. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder
dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan
zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van
de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze
kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en
gerechtelijke kosten.

7. Incasso
De therapeut is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso
van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal
de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering
met € 20,00.

8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de
opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapeut bindend.

9. Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De
therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in
verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

10. Klachten
VitTaal doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de
therapeut zelf en contact op te nemen met VitTaal.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) via de website; www.gatgeschillen.nl.
Het klachtenloket is ook bereikbaar per mail info@gatgeschillen.nl.

11. Contactgegevens
Iris Taal - VitTaal
Wilgendal 7
3142 AN Maassluis
contact@vittaal.nl
06-45604897