Privacybeleid


Privacyverklaring VitTaal


1. Algemeen

VitTaal, gevestigd aan Wilgendal 7, 3142 AN Maassluis, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten van VitTaal dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de therapeut of via de mail.

2. Gegevens die ik verwerk

Cliënt:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 • Verslaglegging van gesprekken

3. Doel gegevensverwerking

Ik verwerk bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken;
 • Het voeren van een administratie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Verstrekking aan derden

VitTaal zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft VitTaal een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. VitTaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ik zal je persoonsgegevens niet delen met derden tenzij:

 • Indien noodzakelijk en met jouw expliciete instemming aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden;
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandeling (denk aan lab. onderzoeken);
 • Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Beveiliging 

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via contact@vittaal.nl.

6. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@vittaal.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. 

7. Bewaartermijnen 

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële gegevens bewaar ik volgens de wettelijke termijn van 7 jaar. Persoonsgegevens bewaar ik 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

8. Vragen

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met me op. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Deze privacyverklaring is laatst aangepast op 1-07-2021